Algemene verkoopsvoorwaarden www.twebshop.be

Ondernemingsgegevens

TWERK vzw
eigenaar en uitbater van www.twebshop.be
Collegestraat 16
2200 Herentals
twebshop@twerk.be
tel. 014 23 32 28
ondernemingsnummer BTW BE 0447 553 545
RPR Turnhout

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van TWERK vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, BTW BE 447 553 545, RPR Turnhout, (hierna ‘TWERK’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel www.twebshop.be online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van TWERK moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door TWERK aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TWERK niet. TWERK is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TWERK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via twebshop@twerk.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TWERK. TWERK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
De bestelprocedure via www.twebshop.be verloopt als volgt:
twebshop.be is een online pop-up-webshop en is geopend van 12 december tot en met 18 december middernacht. Bestellingen voor of na deze periode worden niet aanvaard.
* Bovendien kan een sympathiserende klant via een extra tabblad binnen en buiten voornoemde periode online doneren aan het goede doel. TWERK vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven. Bij giften boven de 40 EUR krijgt de donateur in het voorjaar van 2017 dit fiscaal attest toegestuurd.
* De klant krijgt in de webwinkel de keuze tussen een aantal producten (pakketjes chocolademelksticks en wenskaarten). Zij/hij kan het aantal doorgeven en vervolgens een persoonlijke boodschap editeren via een online editor. De klant krijgt hiervan een preview in pdf in zijn persoonlijke bestelruimte.
* Vervolgens krijgt de klant de keuze waar deze kaartjes bezorgd dienen te worden. De klant kan meerdere bestemmelingen opgeven wanneer hij meerdere producten bestelt.
* Door bestelling en betaling geeft de klant TWERK vzw de opdracht om deze tekst zoals die verschijnt in pdf af te drukken in grijswaarden op de verso-zijde van de respectieve kaartjes en de verzending door TWERK via BPOST op 21 december 2017. Zo krijgt de bestemmeling ten laatste op 23 december 2017 de zending thuis bezorgd. Bovendien gaat de klant door bestelling en betaling akkoord met deze algemene voorwaarden.
* TWERK doet er alles aan om de bestellingen correct af te drukken zoals gespecifieerd in de door de editor gegenereerde pdf. TWERK kan evenwel verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor enige tekortkomingen. Bovendien is TWERK gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is, of indien de door de klant ontworpen boodschap strijdig is met de goede zeden of interne waarden van TWERK vzw.
* TWERK doet er tevens alles aan om de de bestellingen zo correct als mogelijk te versturen naar de door de klant opgegeven adressen. Deze verzending gebeurt als gewone brievenpost via BPOST. Dit heeft dus als voordeel dat de bestemmeling niet thuis hoeft te zijn bij aflevering, en dat de bestelling in een reglementaire brievenbus past. Het nadeel is dat de zending niet getraceerd kan worden. De klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en zal TWERK niet aansprakelijk stellen indien de verzending niet meer getraceerd kan worden of niet of foutief afgeleverd wordt. TWERK is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk indien de door de klant ingevulde adresgegevens foutief zijn.
De Klant heeft enkel de keuze tussen de volgende betaalwijzen, verzorgd door Payment Service Provider Mollie:
* via kredietkaart
* via bankkaart
* via Paypal
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.
De levering gebeurt door BPOST. De pakketjes worden verstuurd als gewone brievenpost op 21 december 2016. Zo komen ze tijdig aan voor de feestdagen. De verzendkosten hiervan zijn inbegrepen in de op de webwinkel vermelde totaalprijs.
TWERK doet er alles aan om de de bestellingen zo correct als mogelijk te versturen naar de door de klant opgegeven adressen. Deze verzending gebeurt als gewone brievenpost via BPOST op 21 december 2017. Zo komen ze tijdig aan voor de feestdagen. De verzendkosten hiervan zijn inbegrepen in de op de webwinkel vermelde totaalprijs.
Dit heeft dus als voordeel dat de bestemmeling niet thuis hoeft te zijn bij aflevering, en dat de bestelling in een reglementaire brievenbus past. Het nadeel is dat de zending niet getraceerd kan worden. De klant verklaart hiervan op de hoogte te zijn en zal TWERK niet aansprakelijk stellen indien de verzending niet meer getraceerd kan worden of niet of foutief afgeleverd wordt. TWERK is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk indien de door de klant ingevulde adresgegevens foutief zijn.
De goederen worden bijgevolg ten laatste op de door de klant ingegegeven adressen bezorgd op 30 december 2016.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan TWERK.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de TWERK was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van TWERK.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TWERK te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij TWERK.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email twebshop@twerk.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan TWERK vzw heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email twebshop@twerk.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TWERK zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal TWERK vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat TWERK vzw op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan TWERK vzw wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door TWERK vzw geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
TWERK vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de TWERK klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan TWERK.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant TWERK zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van TWERK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 23 32 28, via e-mail op twebshop@twerk.be of per post op het volgende adres: TWERK, Collegestraat 16, 2200 Herentals. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TWERK beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt TWERK zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11: Privacy
TWERK vzw hecht belang aan uw privacy.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking en verzending van bestelling, versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email communicatie@twerk.be,  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email communicatie@twerk.be.
TWERK vzw garandeert dat de door de klant verstrekte gegevens op geen enkele wijze worden doorgegeven of overgderagen aan derde partijen, personen, bedrijven of instellingen.
TWERK vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de twebshop-site gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, TWERK heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
TWERK houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op TWERK.
Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics.
Voor bovenstaande cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door TWERK om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van TWERK. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Bijlage : Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. U kan onderstaande tekst kopiëren en plakken in een email of brief, die u dan bezorgt aan TWERK.

Aan TWERK vzw, Collegestraat 16, 2200 Herentals, België, email 014 23 32 28.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.